§ 1 Navn

Stk. 1. Foreningens navn er GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN, stiftet den 5. januar 2010.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge,
på en sikker, spændende og interessant måde. Gennem træning, uddannelse og
leg, trænes de unge til at få selvtillid og lysten til at være hjælpsomme i
brandvæsnets ånd. Ligeledes fordres der til et godt kammeratskab.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Som aktivt medlem optages alle drenge & piger i alderen 12-17 år, og
medlemmerne i GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN skal tilslutte sig klubbens
formålsparagraf. Medlemmet stopper automatisk ved det fyldte 18 år.
Stk. 2. Hvert aktivt medlem repræsenterer 1 stemme. Stemmen kan kun afgives af en
forældre. (Senere benævnt stemmeberettiget)

§ 4 Kontingent

Stk. 1. Kontingentsatserne for medlemskab fastsættes hvert år af den ordinære
generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af
budget.

Stk. 2.  Kontingent opkræves 2 gange årligt, i januar måned og august måned. Der betales 50 % af kontingentes pålydende ved hver opkrævning. Kontingentet betales forud, med et varsel på 2 uger.

Stk. 3. Medlemsrestancer over et kvartal kan medføre slettelse. Slettes et medlem på
grund af restance, kan vedkommende kun optages på ny, såfremt det skyldige
beløb betales. Restance fratager stemmeret på generalforsamlingen.

§ 5 Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved skriftligt henvendelse til foreningen.

§ 6 Bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af minimum 4 personer der vælges af
generalforsamlingen blandt forældrene til foreningens medlemmer samt blandt
medlemmerne i Greve Brandmandsforening.
Stk. 2. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og
kassereren skal være medlemmer fra Greve Brandmandsforening. Bestyrelsen
konstituerer sig selv, ved første møde efter generalforsamlingen.
Stk. 3. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Genvalg kan finde
sted.
I ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
I lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
Stk. 4. Der bør afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for 1 år. De
har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Stk. 7. De unge aktive medlemmer vælger 2 repræsentanter til bestyrelsen. De har
taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.
Stk. 8. Stopper et aktivt medlem, sidder bestyrelsesmedlemmet året ud. Suppleanten kan
evt. indtræde hvis dette ønskes. Fratrædes posten frafalder stemmeretten.

§ 7 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en bilagskontrollant, valgt af
generalforsamlingen.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 1. kvartal.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af formanden med angivelse af tid, sted og
dagsorden, med mindst 3 ugers varsel via opslag, e-mail og hjemmesiden.
Regnskabet medsendes indkaldelsen.
Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
31/12.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kasserer fremlægger det reviderede årsregnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Kasserer fremlægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse
af kontingent
7. Valg af bestyrelse.
· Formand, vælges på ulige år.
· Kasserer, vælges på lige år.
· 1 bestyrelsesmedlem, vælges på ulige år.
· 1 bestyrelsesmedlem, vælges på lige år.
· Valg af 2 ungdomsrepræsentanter, vælges hvert år.
· Valg af 2 suppleanter, vælges hvert år.
· Valg af 1 bilagskontrollant, vælges hvert år.
· Valg af 1 bilagskontrollant-suppleant, vælges hvert år.
8. Eventuelt.

Stk. 6. Beslutninger på den ordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal.
Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt 1 medlem forlanger det. Hvert aktivt
medlem repræsenterer 1 stemme.
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig under forudsætning af fremmøde af 1/3
af de stemmeberettigede.
Stk. 8. Referat fra den ordinære generalforsamling godkendes og underskrives af
dirigenten. Referatet kan efterfølgende ses på hjemmesiden og sendes via e-mail.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmernes
forældre indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, der
ønskes behandlet.

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med en anden forening, såfremt
dette vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær
generalforsamling, indkaldt med dette punkt på dagsordenen.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen, fordeles materialer og midler til andre
fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve Kommune.

Ændringer

Følgende ændringer og justeringer er foretaget i foreningens vedtægter:

– vedtægternes § 3, stk. 1. Som aktivt medlem optages alle drenge & piger i alderen 12-17 år, og medlemmerne i GREVE UNGDOMS
BRANDVÆSEN skal tilslutte sig klubbens formålsparagraf. Medlemmet stopper automatisk ved det fyldte 18 år. Vedtaget på
generalforsamlingen 2012.

Marts 2012

– vedtægternes § 3 stk.1.  Som aktivt medlem optages alle drenge og piger i alderen 12-25 år, og medlemmerne i GREVE UNGDOMS

              BRANDVÆSEN skal tilslutte sig klubbens formålsparagraf.    Vedtaget på generalforsamlingen 2016.

 Marts 2016

 – vedtægternes § 4 Stk. 2. Kontingent opkræves 2 gange årligt, i januar måned og august måned. Der betales 50 % af kontingentets pålydende ved hver opkrævning. Kontingentet betales forud, med et varsel på 2 uger. Vedtaget på generalforsamlingen 2018.

 Marts 2018

– vedtægternes § 6 stk. 1 
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af minimum 4 personer der vælges af generalforsamlingen blandt forældrene til foreningens medlemmer, instruktører, samt blandt medlemmerne i Greve Brandmandsforening.
Vedtaget på generalforsamling 2021

– vedtægternes § 6 stk. 2
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, ved første møde efter generalforsamlingen.
Vedtaget på generalforsamling 2021

Juli 2021