Vedtægter for Greve Brandmandsforening

§ 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Stk. 1.  Foreningens navn er GREVE BRANDMANDSFORENING, stiftet den 15. januar 2002.
Stk. 2. GREVE BRANDMANDSFORENING er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed.
Stk. 3. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune.
Stk. 4. Foreningens formål er at samle medlemmerne til fagligt og kammeratligt samvær.

§ 2 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER OG SAMMENSLUTNINGER

Stk. 1. GREVE BRANDMANDSFORENING er medlem af landsklubben for deltidsansatte brandmænd.
Stk. 2. GREVE BRANDMANDSFORENING er medlem af trivselsklubben hos Falck i Greve, Lunikvej 4, 2670
Greve.
Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutninger om deltagelse i landsklubben for deltidsansatte brandmænd
og/eller trivselsklubben hos Falck i Greve´s tilbud og arrangementer.
Stk. 4. GREVE BRANDMANDSFORENING er repræsenteret i Samarbejdsudvalget (SU) hos Falck Greve.

§ 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1. GREVE BRANDMANDSFORENING er en medlemsforening, hvor medlemmernes aktive medvirken til
fremme af foreningens formålsbestemmelser er en nødvendighed for at opnå administrativ og
økonomisk succes.
Stk. 2. Medlemmerne har ret til at dyrke deres interesse inden for den gældende formålsbestemmelse, til at
deltage i foreningens daglige virke og til at deltage i foreningens demokratiske processer samt pligt til
at betale kontingent.
Stk. 3. Kontingentsatserne for medlemskab fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling efter
indstilling fra bestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af budget.
Stk. 4. Medlemskontingentet forfalder for aktive medlemmer en gang hver måned. For passive medlemmer
forfalder det en gang årligt. Eventuelle kontingentreguleringer træder i kraft ved første opkrævning
efter vedtagelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Et æresmedlem er livsvarigt medlem af foreningen,
kontingentfri og har rettigheder som et aktivt medlem.
Bestyrelsen kan tildele æresmedlemskab til personer, som ved deres indsats har haft afgørende
betydning i foreningen samt været ekstraordinært aktiv i foreningens arrangementer, daglige drift og
træningen af medlemmerne i Greve Ungdoms Brandvæsen.

§ 4 VALGBARHED

Stk. 1. Valgbare til bestyrelsen, interne revisorposter samt andre udvalgsposter er såvel aktive som passive
medlemmer.

Stk. 2. Valgbare er kun medlemmer, der ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlige
tilkendegivelser accepterer opstilling til valg.

§ 5 AKTIVT MEDLEMSKAB

Stk. 1. Som aktivt medlem kan optages enhver som har interesse i at støtte formål og grundlag for GREVE
BRANDMANDSFORENING.

§ 6 PASSIVT MEDLEMSKAB

Stk. 1. Som passivt medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte formål og grundlag for GREVE
BRANDMANDSFORENING.

§ 7 UDMELDELSE

Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved skriftligt henvendelse til foreningen.

§ 8 OPHØR AF MEDLEMSKAB

Stk. 1. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 6 måneder, ophører med at være medlem af GREVE
BRANDMANDSFORENING.
Stk. 2. Pådrager et medlem sig på en eller anden måde gæld til GREVE BRANDMANDSFORENING
anmoder bestyrelsen skriftligt vedkommende om betaling inden 14 dage. Hvis gælden ikke er betalt
inden udløbet af denne frist kan den pågældende ved bestyrelsesbeslutning slettes som medlem, og
kan ikke genoptages som medlem, førend gælden er betalt.

§ 9 REGNSKABSÅR

Stk. 1. GREVE BRANDMANDSFORENINGs regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

§ 10 REVISION

Stk. 1. Revisionen er pligtig til at overholde almindelig revisionsskik i revision af årsregnskabet.

§ 11 HÆFTELSE

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelse.
Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter på ingen måde personligt for økonomiske forpligtelser, indgået af
bestyrelse, på vegne af foreningen.

§ 12 FORMUE

Stk. 1. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art i forbindelse
med udmeldelse.

§ 13 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. GREVE BRANDMANDSFORENING afholder sin årlige ordinære generalforsamling inden udgangen
af januar måned med indkaldelse mindst 14 dage før afholdelse.
Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen. Indkomne forslag skal sendes ud samtidig med indkaldelse, af ordinær
generalforsamling.
Stk. 4. Generalforsamlingen er lukket, kun for medlemmer.
Stk. 5. Forsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formanden aflægger beretning
4. Kasserer fremlægger det reviderede årsregnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Kasserer fremlægger budget for det kommende år
7. Valg af medlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt. Der kan ikke fremsættes forslag til afstemning under dette punkt.
Stk. 7. Beslutninger på den ordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal. Skriftligt afstemning
skal anvendes, såfremt 3 medlemmer forlanger det.
Stk. 8. Referat fra den ordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 14 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Bestyrelsen kan til enhver tid kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes, når 10 medlemmer fremsender skriftligt
begrundet forslag herom. Herefter skal bestyrelsen inden for 30 dage indkalde, med mindst 14 dage
før afholdelse.
Stk. 3. Indkomne forslag skal sendes ud samtidig med indkaldelse, af ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er lukket, kun for medlemmer.
Stk. 5. Forsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
Stk. 6. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Det/ de begærede emne(r) til behandling

Stk. 7. Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal. Skriftligt
afstemning skal anvendes, såfremt 3 medlemmer forlanger det.
Stk. 8. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 15 BESTYRELSENS RÅDEN

Stk. 1. GREVE BRANDMANDSFORENINGs bestyrelse består af 6 medlemmer. Formand, næstformand og
4 bestyrelsesmedlemmer.
Heraf vælges formand og kasserer direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv,
ved første møde efter generalforsamlingen.
Stk. 2. I ulige år vælges formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges kasserer samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden.
Stk. 4. GREVE BRANDMANDSFORENINGs midler anbringes i bank/sparekasse og/eller postgiro.
Kontobøger opbevares hos kasseren.
Stk. 5. Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement, såfremt foreningens midler taler herfor.

§ 16 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer samt forslag til opløsning af foreningen kan forelægges den ordinære
generalforsamling eller den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 2. For vedtagelse af vedtægtsændringer samt forslag til opløsning af foreningen på en ordinær
generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for, det stillede forslag.
Stk. 3. I tilfælde af opløsning af GREVE BRANDMANDSFORENING, fordeles materialer og midler til andre
fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve Kommune.

§ 17 GYLDIGHED

Stk. 1. Denne vedtægt er godkendt af generalforsamlingen i GREVE BRANDMANDSFORENING den 15.
januar 2002.

Ændringer

Følgende ændringer og justeringer er foretaget i foreningens vedtægter:

– vedtægternes § 5, stk. 1: ” Som aktivt medlem kan optages enhver der har tilknytning til Falck Greve, Greve Redningsberedskab
samt Beredskabsstyrelsens støttepunkt i Greve”. Vedtaget på generalforsamlingen januar 2006.
– vedtægternes § 15, stk. 1: ”GREVE BRANDMANDSFORENINGs bestyrelse består af 6 medlemmer. Formand, næstformand og
4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er automatisk talsmand for de deltidsansatte brandfolk.
Heraf vælges formand og kasserer direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, ved første møde efter
generalforsamlingen” . Vedtaget på generalforsamlingen 2009.
– vedtægternes § 5, stk. 1: “Som aktivt medlem kan optages enhver som har interesse i at støtte formål og grundlag for GREVE
BRANDMANDSFORENING”. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 5,stk. 2: UDGÅR. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 6, stk. 1: “Som passivt medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte formål og grundlag for GREVE
BRANDMANDSFORENING”. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 6, stk. 2: UDGÅR. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 15, stk. 1: “GREVE BRANDMANDSFORENINGs bestyrelse består af 6 medlemmer. Formand, næstformand og
4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er automatisk tillidsmand for de deltidsansatte brandfolk.
Heraf vælges formand og kasserer direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, ved første møde efter
generalforsamlingen”. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 15, stk. 6. UDGÅR. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 16, stk. 1: “Forslag til vedtægtsændringer samt forslag til opløsning af foreningen kan forelægges den ordinære
generalforsamling eller den ekstraordinære generalforsamling”. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 16, stk. 2. “For vedtagelse af vedtægtsændringer samt forslag til opløsning af foreningen på en ordinær
generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for, det stillede
forslag”. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 16, stk. 3. “I tilfælde af opløsning af GREVE BRANDMANDSFORENING, fordeles materialer og midler til andre
fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve Kommune”. Vedtaget på generalforsamlingen 2010.
– vedtægternes § 3 stk. 5. “Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Et æresmedlem er livsvarigt medlem af foreningen,
kontingentfri og har rettigheder som et aktivt medlem. Bestyrelsen kan tildele æresmedlemskab til personer, som ved deres
indsats har haft afgørende betydning i foreningen samt været ekstraordinært aktiv i foreningens arrangementer, daglige drift og
træningen af medlemmerne i Greve Ungdoms Brandvæsen”. Vedtaget på generalforsamlingen 2012.
– vedtægternes § 15, stk. 3. ” Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden”. Vedtaget på generalforsamlingen 2012.
– vedtægternes § 15, stk. 1. ” GREVE BRANDMANDSFORENINGs bestyrelse består af 6 medlemmer. Formand, næstformand
og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Heraf vælges formand og kasserer direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, ved første møde efter
generalforsamlingen” Vedtaget på generalforsamlingen 2013.

Februar 2013